Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
obchodní společnosti DŘEVOVÝROBA KAŠTÁNEK s.r.o.
se sídlem Staré Město, Zlechovská 2007, PSČ 686 03

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Všeobecné obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím. Právní vztahy, práva a povinnosti  mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Právní vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí obchodním zákoníkem.

 3. Práva a povinnosti prodávajícího
  1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a dodat zboží v dohodnutém termínu na sjednané místo.
  2. Prodávající je povinen dodržovat bezpečnost a ochranu veškerých dat kupujícího poskytnutých při objednávce a považovaných za důvěrné.
  3. Prodávající je povinen dodávat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží .
  4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit písemným oznámením kupujícímu, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
 4. Práva a povinnosti kupujícího
  1. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit za ně kupní cenu.
  2. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy, i bez uvedení důvodu, a to písemným oznámením prodávajícímu. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy po uplynutí 3 dnů od přijetí objednávky prodávajícím, kupující je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% z celkové kupní ceny. Smluvní pokuta zahrnuje rovněž náhradu škody.
 5. Objednané zboží
 6. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy a je považována za závaznou. K uzavření kupní smlouvy je nutné písemné potvrzení objednávky prodávajícím.
  Kupující v objednávce uvede zejména specifikaci a množství požadovaného zboží, termín a místo dodání. Pro kupujícího platí ceny zboží dle ceníku prodávajícího platného v době objednání. Ceny jsou uvedeny v Kč a s DPH. V ceně zboží  není zahrnuta úhrada nákladů na dopravu zboží do místa plnění, tyto náklady hradí kupující prodávajícímu zvlášť. V případě nejasností prodávající kontaktuje kupujícího k vyjasnění nebo upřesnění objednávky.

 7. Potvrzení objednávky – uzavření smlouvy
 8. Objednávka je přijata do 3 dnů od jejího obdržení, a to písemným potvrzením prodávajícího. Písemným potvrzením objednávky vzniká kupní smlouva. Potvrzení zašle prodávající kupujícímu nejpozději do 2 dnů od přijetí objednávky.  Prodávající informuje kupujícího o potvrzení objednávky mailovou poštou nebo faxem.

 9. Bezpečnost a ochrana informací
 10. Veškerá data kupujícího, poskytnutá při objednávce zboží, jsou považována za důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajišťujících distribuci a platební styk příslušného obchodního případu (zejm. přepravci a banky).
  Prodávající prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním účelům.

 11. Dodání zboží
 12. Místem plnění je adresa sídla (bydliště) kupujícího nebo místo podnikání kupujícího uvedené v objednávce, neuvede-li kupující v objednávce místo jiné.
  Za dodání zboží se považuje jeho předání v místě plnění, resp. umožnění kupujícímu, aby se zbožím nakládal.
  Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 1 měsíce od potvrzení objednávky.
  Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřeně delší lhůtě, je kupující oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit bez sankčního postihu.
  Zboží je dodáváno v obvyklých obalech, nevyplývají-li z ujednání účastníků nároky na jiné požadavky.
  Ke každé zásilce je přiložen dodací list a daňový doklad.
  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

 13. Nebezpečí škody na zboží
 14. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. v době kdy je kupujícímu umožněno se zbožím nakládat.

 15. Platební podmínky
 16. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem.
  Splatnost daňových dokladů činí 14 dnů od dodání zboží.
  Platba za dodané zboží bude uskutečněna buď v hotovosti  nebo bezhotovostním převodem v době splatnosti daňového dokladu.
  Strany si mohou dohodnout platbu předem zálohovou fakturou.
  Ceny jsou smluvní ve smyslu zákona cenách.
  V případě prodlení s úhradou daňového dokladu je prodávající oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené kupní ceny za každý den prodlení.

 17. Záruka
 18. Prodávající poskytuje  na dodané zboží  záruku 24 měsíců ode dne jeho dodání. Nároky kupujícího ze záruky na jakost se řídí režimem obchodního zákoníku.
  Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, vady vzniklé nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, vady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, vady vzniklé nesprávným skladováním, vady vzniklé neodborným nebo nepřiměřeným zacházením a fyzickým poškozením. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou.

 19. Kontrola dodávky
 20. Kupující je povinen zkontrolovat obsah dodávky co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo neodpovídá uvedenému množství a popisu na přiloženém dodacím listu, reklamuje kupující přímo při převzetí zboží. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky při převzetí zásilky, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hodin od převzetí a o zjištěných vadách neprodleně informovat prodávajícího.

 21. Reklamace dodávky zboží
  1. V případě zjištěných vad se kupující zavazuje uplatnit u prodávajícího reklamaci. Reklamaci uplatní bez zbytečného odkladu po zjištění vad nejpozději do konce záruční doby, a to mailem nebo písemným oznámením (i faxem). Kupující je povinen v reklamaci podrobně popsat závadu a její vznik a požadovat způsob vyřízení reklamace. Kupující může požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží, odstranění právních vad zboží, odstranění vad opravou zboží v případě, že vady jsou opravitelné, požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Kupující může požadovat dodání náhradního zboží za zboží vadné jen pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné.
  2. Při reklamaci vad je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou (kopiemi).
  3. Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi  a příslušenstvím. Strany se mohou dohodnout, že prodávající posoudí oprávněnost reklamace přímo v místě plnění, a to do 30 dnů od uplatnění reklamace.
  4. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (mailem, telefonicky, faxem, písemně) a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace.
  5. Odstranění vady je realizováno nejpozději do 30 dnů od oznámení o výsledku reklamace, nedohodnou-li si strany jinou lhůtu.
  6. Náklady vzniklé prodávajícímu s vyřízením neoprávněné reklamace nese kupující.
 22. Závěrečná ustanovení
  1. Účastníci se ve smyslu § 262 odst. 1) obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména ustanovením § 409 a následujícími.
  2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s právním řádem České republiky.
  3. Tyto podmínky jsou kupujícímu k dispozici na webových stránkách prodávajícího www.kastanek.eu, příp. na vyžádání kupujícího mohou být poskytnuty v tištěné podobě.
  4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ke dni 01.05.2006.

 
 
 
Ve Starém Městě dne 1. 5. 2006                                                              Zdeněk Kaštánek
 
 
 
Dodatek č.1 k obchodním podmínkám Dřevovýroba Kaštánek s.r.o.

 • veškerý sortiment lze objednat prostřednictvím emailu s přesnými fakturačními údaji objednavatele
 • dodavatel potvrdí elektronicky zaslanou objednávku emailem
 • vystavený daňový doklad splňuje veškeré podmínky v daňovém účetnictví a je zároveň doklad o dodaném sortimentu
 • v případě zasílání sortimentu přepravní službou je odběratel povinný přebrat zásilku, zkontrolovat její obsah ,zdali byl sortiment dodán dle objednávky a obsah zásilky nebyl poškozen, na pozdější upozornění nebude moci objednavatel uplatňovat reklamaci zásilky.

 
 
 
Ve Starém Městě 2. 1. 2015                                                     Zdeněk Kaštánek – jednatel společnosti
 
 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů v platném znění. Veškeré údaje jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu dodavatele a nejsou poskytovány třetím osobám. Vyjímku tvoří externí dopravci, kterým jsou údaje předávány pro doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá dodavatel s jejich osobními údaji pouze v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů